Semalt hünärmeni Mac-yňyzy wiruslardan nädip boşatmalydygyny kesgitleýär

Eger kimdir biri “Mac” -da kynçylyk çekse ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň bolmagy mümkin diýip alada etse, bu ýazgy adamlara mugt ýa-da arzan aýyrmaga kömek edýär. Has möhümi, munuň gaýtalanmazlygy üçin çäreler bar. Biriniň ýokaşan “Mac” bolmagy gaty ähtimal. Şeýle-de bolsa, ony kompýutere geçirmek mümkinçiligi gaty ýokary. “Mac” üçin döredilen zyýanly programma üpjünçiliginiň ýokdugyny aýtjak däl. Diňe iň köp maksatly ulanyjylar, bollygy sebäpli kompýuter ulanýanlardyr.

“Mac” -yň soňky ýyllarda meşhurlygy, zyýanly adamlaryň ünsüni gün-günden artdyrýan nyşana gönükdirdi. Bu makalada, Julia Vashneva, öňdebaryjy bilermen Semalt , zyýanly Mac täsir virüslerin gönükdirilendir.

Zyýanly programma näme?

Zyýanly programma üpjünçiligi wirus ýaly zyýanly programma üpjünçiliginden tapawutlanýar. Munuň sebäbi, ulanyjynyň habary bolmazdan kompýutere girmeýär. Köplenç ulanyjyny aldap, kanuny programma üpjünçiligi hökmünde gizlenýär. Ulanyjyny belli bir programma gurmaga ynandyryp biljek mahabat ýa-da e-poçta görnüşinde bolup biler. Şondan soň kompýuterden şahsy maglumatlary ýygnaýar.

“Mac” zyýanly programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly mesele, bu programma garşy programma üpjünçiligi ýaly meselä garşy ulanmak isleýän zatlarynyň görnüşini alýar. Hakerler kanuny web sahypalaryny ele alýarlar we girýänleri Mac-da zyýanly programma üpjünçiligini skanerden geçirip, başga bir sahypa ugrukdyrýarlar. Bulardan başga-da, özünde zyýanly programma üpjünçiligi bolan programma üpjünçiligi teklip edýär. Meseleleri skanirlemäge we düzetmäge synanyşyp, töleg talap edip biler.

Mac zyýanly programma üpjünçiligini mugt aýyrmak

Mac programma üpjünçiligini ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak, eýesinden hiç wagt pul sarp etmegi talap etmeýär. Şonuň üçin ulanyjylara kompýuter meselesiniň çözgüdini talap edýän kredit kartoçkalary baradaky maglumatlary haýsydyr bir programma ýa-da web sahypasyna girizmezlik maslahat berilýär.

Şeýle etmek bilen, kompýuterde zyýanly programma üpjünçiligini tapandygyny öňe sürýän bir adamyň jaňy gelse, mowzugyň üýtgemegi we jaňy birbada bes etmek iň gowusydyr.

Belli bir web sahypasy zyýanly programma üpjünçiligini tapandygyny öňe sürýän duýduryş açylanda edilmeli işler:

1. Brauzerden çykyň.

2. süklemeler bukjasyna geçiň we gerekmejek gurnama faýllarynyň hemmesini Bine süýräň.

3. Zibil boş.

Eger biri zyýanly programma üpjünçiligini ýalňyşlyk bilen gurnan bolsa, aşakdaky ädimler kömek etmelidir:

1. Utility bukjasyny açmak üçin "Command + Shift + U" basyň.

2. Işjeňlik monitoryny açyň we ähli işleýän amallary saýlaň.

3. Sanawdaky programmanyň adyny tapyň we "Prosessden çyk" -a basyň.

4. Goýmalar bukjasynda programmanyň jikme-jikliklerini tapyň we zibile süýräň we boşadyň.

Mac-ny zyýanly programmalardan goramak

“Mac” şu wagta çenli ähli zyýanly programma üpjünçiliginden azat we munuň gaýtalanmazlygy diňe logika laýyk. Aşakdaky maslahatlar Mac-ny geljekki zyýanly programma üpjünçiliginden gorar.

  • “Mac” -y hemişe täzeläň.
  • Awtomatiki täzelenmeleri açyň.
  • Diňe ynamdar işläp düzüjileriň programmalaryny ulanyň.
  • Mac antiwirus programma üpjünçiligini guruň.

send email